Bijeljina

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

  1. magistralnu izradu ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava
  2. industrijsku proizvodnju ljekovitih preparata, tradicionalnih ljekovitih preparata, dijetetskih preparata i medicinskih sredstava u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom

Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

 

Kriterijumi i uslovi za prenos ECTS bodova odnosno uslov za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenos ECTS bodova. Zbog toga će Univerzitet, odnosno organizaciona jedinica u njegovom sastavu (Farmaceutski fakultet) omogućiti prelazak studenata sa druge visokoškolskoj ustanove.

ECTS bodovi koje student dobije na drugoj visokoškolskoj ustanovi priznaju se ako su:

Akademski naziv u skladu sa nomenklaturom

 

Studijski program: Integrisane akademske studije Farmacije 

prema programu traju; 5 godina, odnosno 10 semestara i vrednuju se sa 300 ECTS bodova.

U tom periodu obavi se 9000 časova aktivne nastave i samostalnog rada studenta na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama nakon čega se stiče akademski naziv mster farmacije, prema nomenklaturi zanimanja,

Način izvođenja studija i potrebno vrijeme za izvođenje pojedinih oblika studija

 

 

Studije se izvode sa punim radnim vremenom studenta (full-time).

Za studije sa punim radnim vremenom studenta (full-time) trajanje studija je pet godina.

Uslovi za upis studenata na studijski program

U skladu sa društvenim potrebama na redovne integrisane akademske studije prvog ciklusa upisuju se kandidati ukoliko ispune uslove Konkursa: 

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

U okviru Univerziteta "Bijeljina" je počelo sa radom Psihološko Savjetovalište za mlade, koje kroz svoje savjetodavne, istraživačke i edukativne aktivnosti aktivno radi na zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja mladih Bijeljine. Savjetovalište je, kao svojevrstan servis za mlade, namijenjeno studentskoj i srednjoškolskoj populaciji, kako mladih sa različitim teškoćama u rješavanju problema svakodnevnog života, tako i svima onima koji žele da bolje upoznaju sebe.

POSJETA INDIVIDUALNIM PROIZVOĐAČIMA SEMBERIJE ORGANIZOVANA OD STRANE POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA I UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA RS - GRAD BIJELJINA

Dana 06.06.2013.godine – četvrtak, Udruženje poljoprivrednika RS-grad Bijeljina koga predstavlja Ljubo Maletić i Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljina na čijem čelu je direktor Boro Krstić, organizovali su posjetu individualnim proizvođačima Semberije radi ukazivanja na određene prednosti i nedostatke koji se u ovom području koriste u procesu obrade zemljišta i uzgoju stoke.

OBRAZOVANJE ZA ZDRAVE STILOVE ŽIVOTA MLADIH

Zeleći da unaprijede položaj mladih u obastima zdravstva i obrazovanja, kao i pomoć pri odabiru adekvatne buduće profesije, predstavnici bijeljinskog Omladinskog savjeta i Univerziteta “Bijeljina” potpisali su Sporazum o saradnji.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa Integrisane akademske studije Farmacije studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

Pages

Subscribe to RSS - Bijeljina