Sadržaj vježbi iz Farmaceutske hemije 2:

Vježbe iz Farmaceutske hemije II su eksperimentalnog karaktera i u okviru njih se sprovode metode kvalitativne analize, pri čemu je zadatak studenta da identifikuje ljekovitu supstancu, odnosno da dokaže iz kojih se dijelova (atoma, molekula, jona) sastoji ispitivana supstanca.  Za određivanje kvalitativnog sastava farmaceutsko-hemijskih supstanci koriste se njihove hemijske i fizičke osobine.
1. U cilju određivanja molekulske strukture farmaceutski supstanci najčešće se koriste spektroskopske metode, koje se zasnivaju na apsorpciji zračenja. Tako je na vježbama vršeno:
v  spektrofotometrijsko odredjivanje (diazepam, ibuprofen, ketokonozol, teobromin, diklofenak, nikotinamid...)
v  IR i NMR identifikacija (tumačenje spektara)
2.Odredjivanje tačke topljenja sintetisanih supstanci, predstavlja jednostavnu metodu , na osnovu koje su studenti utvrdili identitet supstanci i provjerili stepen čistoće.
3. Hemijske reakcije identifikacije farmaceutsko-hemijskih supstanci
Dokazne reakcije se  zasnivaju  na hemijskoj reakciji ispitivane supstance sa reagensom (supstancom poznatog sastava), pri čemu nastaju jedinjenja karakterističnih osobina. Karakteristične osobine, na osnovu kojih se određuje prisutnost neke supstance, mogu biti: promjena boje (pojava ili iščezavanje boje), građenje taloga, izdvajanje gasa sa karakterističnim mirisom, bojom ili nekim drugim svojstvom. Za studente izvođenje dokaznih reakcija je veoma jednostavno i interesantno.
4.Ispitivanje stepena čistoće
Limit testovi predstavljaju kvalitativna ispitivanja koja se koriste za identifikaciju i kontrolu nečistoća prisutnih u supstancama. Studenti su  na vježbama uspješno ispitali stepen čistoće farmaceutsko-hemijskih supstanci. To je veoma bitno jer čistoća ljekovitoj supstanci doprinosi bezbjednosti, efikasnosti, odnosno kvalitetu finalnog proizvoda kao terapijskog sredstva.
5.Tankoslojna hromatografija
 U analizi farmaceutskih  lijekova moraju se primjenjivati osjetljive metode koje obezbjeđuju odgovarajuću selektivnost. Najčešće se za razdvajanje, identifikaciju i kvantitativnu analizu   višekomponentnih farmaceutskih oblika, kao i za ispitivanje stepena čistoće primenjuju hromatografske metode.
 
Monografije Ph. Eur. za identifikaciju propisuju, ekonomski opravdanu i jednostavniju,
metodu tankoslojne hromatografije (TLC).