Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa Integrisane akademske studije Farmacije studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

1. Programski sadržaj ovog studija omogućiće studentima

a)      Posjedovanje neophodnog znanje vezanih za:

 • Hemijsku strukturu lijekovitih supstanci (sintetskih, polusintetskih i prirodnog porijekla)
 • Osobine ekscipijenasa za izradu lijekova i dijetetskih preparata
 • Tehnološke postupke i opremu za magistralnu, galensku i industrijsku proizvodnju lijekovitih i dijetetskih preparata
 • Farmakološko djelovanje ljekovitih supstanci
 • metode kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji
 • metode farmaceutske analize i kontrole lijekova
 • principe racionalne fitoterapije
 • principe pravilne ishrane kao faktore očuvanja zdravlja
 • interakcije, neželjene i toksične efekte lijekova
 • principe delovanja organizma na lijek
 • poznavanje zakonske regulative i zahtjeva ICH, FDA, USP, Ph. Eur.
 • principe promocije zdravlja i sprečavanja bolesti;

b)      Primenu znanja i vještina:

 • operativno korišćenje analitičkih tehnika i metoda
 • samostalno obavljanje kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji
 • procenu i tumačenje podataka laboratorijskih ispitivanja
 • bezbijedno rukovanje hemijskim i farmaceutskim materijalom
 • predviđanje rizika za farmaceutske procedure i praksu
 • izradu magistralnih i galenskih lijekovitih i dijetetskih preparata
 • učešće u timovima za izvođenje/praćenje i unapređenje procesa proizvodnje lijekovitih, dijetetskih proizvoda i medicinskih sredstava
 • prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti
 • poznavanje mogućih i prepoznavanje simptoma interakcija, neželjenih i toksičnih efekata lijekova
 • sposobnost komunikacije sa pacijentima, lijekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću
 • planiranje, dizajniranje i rad na istraživačkim projektima

c)      Ispoljava  sposobnost da:

 • generiše i kritički procenjuje informacije i podatke
 • samostalno uči i planira sopstveno usavršavanje
 • koristi stručnu literaturu
 • uspješno samostalno i timski radi
 • uspješno izvršava radne zadatke;
 • prepoznaje i riješava probleme
 • donosi odluke i postavlja ciljeve zdravstvene njege;

  2. Posebni ishodi procesa učenja

Studenti treba da izgrade i unaprijede:

 • Odnos sa pacijentima i kolegama - profesionalni odnos sa pacijentima i kolegama, bez predrasuda, u odnosu na jezik, kulturu, pol,  rasu i načina života,
 • Profesionalne standarde: svijest o moralnoj i etičkoj odgovornosti u radu; svijest da uvek treba da teže najvišem mogućem kvalitetu u radu; svijest o značaju zdravlja, liječenja i profilakse.
 • Farmaceutsku struku, koja sa svoje strane doprinosi zdravlju satnovništva kroz kvalitetnije liječenje i bolju i efikasniju prevenciju.