Nastavni plan - Farmaceutski fakultet

R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 1ONH1 Opšta i neorganska hemija 1 1 O 8 45 30
2 1MAT Matematika 1 O 6 30 15
3 1BHG Biologija sa humanom genetikom 1 O 5 30 15
4 1FZK Fizika 1 O 6 30 15
5 1UUF Uvod u farmaciju 1 O 5 45  
6 1ONH2 Opšta i neorganska hemija 2 2 O 8 45 30
7 1ASH Anatomija sa histologijom 2 O 5 30 30
8 1OH1 Organska hemija 1 2 O 6 30 30
9 1AH1 Analitička hemija 1 2 O 6 30 30
10 1BOT Botanika 2 O 5 30 15
11 2AH2 Analitička hemija 2 3 O 10 45 30
12 2FHIM Fizička hemija sa instrumentalnim metodama 3 O 8 30 15
13 2OH2 Organska hemija 2 3 O 9 30 30
14   Izborni blok 1 3 I 3 15  
15 2MBIL Mikrobiologija 4 O 7 45 15
16 2EJ Engleski jezik 4 O 5 30  
17 2STS Statistika 4 O 7 45 15
18 2OBH Opšta biohemija 4 O 8 45 15
19   Izborni blok 2 4 I 3 15  
20 3FH1 Farmaceutska hemija 5 O 12 60 75
21 3FIZ Fiziologija 5 O 7 45 15
22 3FGN1 Farmakognozija 1 5 O 8 30 60
23   Izborni blok 3 5 I 3 15  
24 3FH2 Farmaceutska hemija 2 6 O 12 60 75
25 3FGN2 Farmakognozija 2 6 O 10 45 60
26 3IMUN Imunologija 6 O 5 30  
27   Izborni blok 4 6 I 3 15  
28 4AL1 Analitika lekova 1 7 O 7 30 15
29 4FARM1 Farmakologija 1 7 O 8 30 30
30 4FTH1 Farmaceutska tehnologija 1 7 O 12 60 60
31   Izborni blok 5 7 I 3 15  
32 4AL2 Analitika lekova 2 8 O 5 30  
33 4PFIZ Patološka fiziologija 8 O 4 30  
34 4FTH2 Farmaceutska tehnologija 2 8 O 12 60 60
35 4FARM2 Farmakologija 2 8 O 6 45 15
36   Izborni blok 6 8 I 3 15  
37 5OIF Osnovi industrijske farmacije 9 O 6 30  
38 5TH1 Toksikološka hemija 1 9 O 6 30 15
39 5BROM Bromatologija 9 O 6 15  
40 5MBIOH Medicinska biohemija 9 O 6 30 15
41   Izborni blok 7 9 I 6 30  
42 5MUF Menadžment u farmaciji 10 O 5 30  
43 5TH2 Toksikološka hemija 2 10 O 6 30 15
44 5SP Stručna praksa     4   30
45   Izborni blok 8 10 I 5 30  
46 5DIP Diplomski rad 10   10    

IZBORNI BLOK 1
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 2VK Vještina komunikacije 3 I 3 15  
2 2HBE Hemija bioelemenata 3 I 3 15  

IZBORNI BLOK 2
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 2MF Marketing u farmaciji 4 I 3 15  
2 2KHEM Koloidna hemija 4 I 3 15  

IZBORNI BLOK 3
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 3LjBZS Ljekovito bilje i životna sredina 5 I 3 15  
2 3AHUFP Analitička hemija u farmaceutskoj praksi 5 I 3 15  

IZBORNI BLOK 4
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 3FTR Fitoterapija 6 I 3 15  
2 3VUF Voda u farmaciji 6 I 3 15  

IZBORNI BLOK 5
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 4FEP Farmakoepidemiologija 7 I 3 15  
2 4DISL Dizajn i sinteza lekova 7 I 3 15  

IZBORNI BLOK 6
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
4OPFH Odbrana poglavlja farmaceutske hemije 8 I 3 15  
2 4FEK Farmakoekonomika 8 I 3 15  

IZBORNI BLOK 7
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 5KF1 Klinička farmacija 1 9 I 6 30  
2 5HR Hemija rastvora 9 I 6 30  

IZBORNI BLOK 8
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 5KOZ Kozmetologija 10 I 5 30  
2 5KF2 Klinička farmacija 2 10 I 5 30  

STUDIJSKI PROGRAM Integrisane akademske studije farmacije