N I R

Naučno-istraživačka djelatnost Univerziteta „Bijeljina“ obavlja se u skladu sa zakonom i Statutom visokoškolske ustanove, te Pravilnikom o naučnoistraživačkom radu Univerziteta „Bijeljina“.

U okviru naučnoistraživačke djelatnosti Univerzitet „Bijeljina“ djeluje u pravcu:

  • Razvoja nauke i usklađivanja programa studija sa najnovijim naučnim dostignućima;
  • Podsticanju razvoja studenata talentovanih za naučnoistraživački rad;
  • Ostvarivanja naučne saradnje u zemlji i okruženju;
  • Obezbjeđenju opreme i naučno-informativne dokumentacije;
  • Donošenja odluke o vođenju naučnih časopisa kao i organizovanju naučnih Skupova/Konferencija/Simpozijuma;
  • Preuzimanju drugih mjera i aktivnosti za sistematsko unapređenje naučnoistraživačkog rada;
  • Obavljanja drugih poslova u vezi naučne djelatnosti Univerziteta.