Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima

Studijski program je usklađen sa savremenim svijetskim tokovima i stanjem struke i nauke zdravstvene njege. Studijski program sestrinstva je u saglasnosti sa preporukama Svijetske zdravstvene organizacije, Međunarodnog vjeća medicinskih sestara i Evropske federacije medicinskih sestara koje se odnose na osnovne zahteve i strukturu procesa akreditacije programa obrazovanja iz oblasti zdravstvene njege.

Program je urađen u skladu sa evropskim smjernicama reforme visokog obrazovanja sadržanih u Bolonjskoj deklaraciji (uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova, promovisanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, usvajanje nove strukture studija) i Lisabonskoj konvenciji (odnosi se na uzajamno priznavanje kvalifikacija visokoškolskog obrazovanja u evropskom regionu).

 Studijski program sestrinstva uporediv je sa programima srodnih ustanova u Evropi, SAD i Kanadi u pogledu trajanja akademskih studija, ukupnog broja časova teorijske i praktične nastave, oblika nastave, obima studija (izraženo kroz broj ECTS), postojanje obaveznih i izbornih predmeta (fakulteti zdravstvene njege u Sloveniji, Poljskoj, Bugarskoj).

Fakulteta za zdravstvene vede,

Žitna ulica 15,

SI-2000 Maribor,

Tel: +386 2 300 47 00

Fax: +386 2 300 47 47,

http://www.fzv.uni-mb.si

Nicolas Copernicus University. Poljska

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

Bydgoszczy,

ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz,

tel. +48 525853300

fax +48 525853308

http://www.cm.umk.pl

Medical University – Plovdiv

Faculty of Medicine

Bul. Vasil Aprilov 15-А

4002 Plovdiv, Bulgaria

tel. 032/602591

http://www.meduniversity-plovdiv.bg