Obezbjeđenje kvaliteta

Univerzitet Bijeljina provodi postupak samovrijednovanja i ocjene kvaliteta nastave i uslova rada na kraju svake akademske godine, a najviše u intervalima od tri akademske godine. Za postupak samovrijednovanja, kontinuirano praćenje, obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta odgovorna je Komisija za obezbjeđenje kvaliteta Univerziteta, koju formira Senat Univerziteta. Komisijom za obezbjeđenje kvaliteta predsjedava Rektor Univerziteta, a čine je članovi akademskog osoblja koji imaju iskustva u radu na pitanjima osiguranja kvaliteta i dolaze iz različitih organizacionih jedinica Univerziteta.

Komisija u svom sastavu ima predstavnike studenata i spoljnih partnera. Komisija treba da pripremi strategije i politike Univerziteta iz oblasti osiguranja kvaliteta i formira prijedloge Senatu Univerziteta za konačno usvajanje. Komisija ima zadatak pravljenja kratkoročnih i dugoročnih planova za poboljšavanje kvaliteta.

Komisiji u radu pomažu:

  • Koordinator za kvalitet u okviru Univerziteta,
  • Odbor za obezbjeđenje kvaliteta, koji pruža administrativnu i tehničku podršku u radu na obezbjeđenju kvaliteta,
  • kooridnatori za obezbjeđenje kvaliteta na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Senat Univerziteta utvrđuje postupke za odobravanje, redovni nadzor i periodične preglede programa i time osigurava njihovu kontinuiranu vrijednost. Univerzitet obezbjeđuje učešće studenata u procedurama obezbjeđenja kvaliteta, kao i konsultacije sa poslodavcima, predstavnicima radnika i drugim partnerima. Učešće studenata je dio redovnog nadzora, a uključuje ocjenjivanje predavanja, programa i profesora i njihovih predavačkih sposobnosti od strane studenata, kao i konsultacije sa studentskim organizacijama i predstavnicima studenata u akademskim tjelima. Konsultacije sa partnerima su dio periodičnog pregleda studijskih programa i dodjeljivanja diploma, a uključuju sve partnere: bivše studente, poslodavce, sindikate, organe vlasti, lokalne predstavnike i dr.

Sve informacije prikupljene godišnjim nadzorom i periodičnim pregledima studijskih programa i dodjeljenih diploma su javne, a na osnovu tih informacija Univerzitet  preduzima konkretne mjere za poboljšavanje kvaliteta i sprovodi strategiju za kontinuirano poboljšavanje kvaliteta.

Senat Univerziteta utvrđuje detaljne smjernice, kriterijume, standarde i proceduru za interno obezbjeđenje kvaliteta posebnim aktom.

Uloga, odgovornosti i nadležnosti organa u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, postupak samovrijednovanja i ocjene kvaliteta kao i druga pitanja od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta regulišu se Pravilnikom o obezbjeđenju kvaliteta koji donosi Senat Univerziteta.

Comments

Your site is very cool, i have bookmarked it.

Your page is very cool, i have bookmarked it.

Your page is very interesting, i have bookmarked it.